Circuit Breaker by Samir Bhowmik

/// CIRCUIT BREAKER by Samir Bhowmik ///

/// 22.5 - 26.5 ///

/// MAA-Tila, Pääskylänrinne 10, 00500 Helsinki///

/// Opening hours: Wed - Fri 14:00-18:00 Sat - Sun 13:00-17:00 ///

/// Artist Talk 21.5 at 17:00 ///

/// Vernissage 21.5. at 18:00 ///

Pixelache Helsinki 2019 Festival proudly presents Circuit Breaker, a networked participated installation and exhibition bearing the same name, by Samir Bhowmik. The Circuit Breaker is a networked participated installation that critiques the culture of constant connectivity. It is complemented by a photo exhibition by the artist about energy, fossil fuels, and energetic landscapes of Helsinki. The installation aims to provoke reflection about the social and energetic impact of our constantly connected digital lives. While harmony between man and machine, body and the network are seen as the primary aspirations of our post-industrial digital society, it has the potential for long-term discord to both natural ecologies and wider implications to local communities. Constant connectivity is not only energy-intensive, but could also result in growing dissonance in society at multiple scales: from the social to the political, from resource depletion to climate change. Infrastructures that support connectivity still remain perceived generally as intangible and ethereal just like the ‘Cloud’. By placing online behavior through a community-participated criteria of diversity, as well as an environmental agenda, the installation seeks to draw attention to the materialities and infrastructures of connectivity. As a participated artwork in a gallery, the installation aims to engage local communities, elicit critical responses and reflection on the state of the infrastructure of the Internet that dominates our daily lives. Could artistic methods question the ubiquitousness of connectivity and address related materialities and environmental impacts? Could dis-connectivity remind us of our choices? Could it persuade us to think that every ‘click’ has an energetic footprint and every break in the circuit saves a piece of the earth? More about the project can be found here.

About the Artist

Samir Bhowmik's multi-disciplinary art and research practice deals with contemporary issues in Media, Memory and the Environment. His work examines the architectural, infrastructural and energetic entanglements of Cultural Memory. His latest infrastructural performance art project ‘Memory Machines’ opened at the Helsinki Central Library Oodi in January 2019, as part of the Library’s Other Intelligences project organised by the Finnish Cultural Institute in New York.

More about the artist can be found here.

In cooperation with BF Artist Film Festival, JOB’D, Keru, MAA-Tila, M-Cult, Museum of Impossible Forms, Myymälä2, SOLU and Trojan Horse Summer School.

The Pixelache Helsinki Festival 2019 - Breaking the Fifth Wall is supported by Helsinki City, Nordisk Kulturkontakt, TAIKE, SKR Etelä-Pohjanmaa and Seinäjoki Taidehalli.

(Suomeksi)

/// Samir Bhowmik: CIRCUIT BREAKER ///

/// 22.5 - 26.5 ///

/// MAA-Tila, Pääskylänrinne 10, 00500 Helsinki///

/// Aukioloajat: ke - pe 14:00-18:00 la - su 13:00-17:00 ///

/// Artist talk 21.5. klo 17:00 ///

/// Avajaiset 21.5. klo 18:00 ///

Pixelache Helsinki 2019 festivaali esittää ylpeänä Samir Bhowmikin teoksen Circuit Breaker, joka koostuu osallistavasta verkoston muodostavasta installaatiosta sekä samaa nimeä kantavasta näyttelystä.

Circuit Breaker on osallistava verkoston muodostava installaatio, joka kritisoi jatkuvan yhteydenpidon kulttuuria. Installaatiota täydentää taiteilijan valokuvista koostuva näyttely energiasta, fossiilisista polttoaineista ja energian maisemista Helsingissä. Installaatio pyrkii herättämään pohdintaa jatkuvassa yhteydessä olevien digitaalisten elämiemme sosiaalisesta ja energisestä vaikutuksesta.  Harmonian läsnäollessa ihmisen ja koneen välillä, keho ja vallitseva verkosto nähdään jälkiteollisen digitaalisen yhteiskunnan ensisijaisina pyrkimyksinä, kuitenkin on aika tunnistaa tämän ilmiön potentiaali tuottaa pitkäaikainen epätasapaino niin luonnontilassa oleviin ekologioihin, kuin laajemmin ilmentyviin seurauksiin paikallisissa yhteisöissä. Jatkuva yhteydenpito ei ole ainoastaan arkaluontoinen aihe energiankulutuksen kannalta vaan voi myös manifestoitua kasvavana ristiriitana yhteiskuntamme monilla eri osa-alueilla: niin sosiaalisista aspekteista poliittisiin, kuin vähiin käyvistä resursseista ilmastonmuutokseen. Yhdistyneisyyttä tukevat infrastruktuurit hahmotetaan yleisesti edelleen aineettomina ja eteerisinä, aivan kuten ‘Cloud’ (pilvipalvelut).

Asettamalla tarkasteluun nettikäyttäytymisemme yhteisön osallistavuuden kriteerien mukaisen monimuotoisuuden ja ympäristökysymyksien värittämien linssien läpi, installaatio pyrkii nostamaan esille yhdistyneisyyden piilevän materiaalisuuden ja näkymättömät infrastruktuurit. Galleriaan sijoitettuna osallistavana taideteoksena, installaation päämääränä on vetää mukaansa paikallisia yhteisöjä, tuoda esiin kritisoivia pohdintoja Internetin nykyisestä arkeamme dominoivasta rakenteesta. Voivatko taiteelliset metodit kyseenalaistaa kaikkialle ulottuvaa verkostoa ja asettaa tarkastelun alle verkoston ylläpitoon liittyvät materiaalit ja ympäristöön kohdistuvat vaikutukset? Voiko yhteyden katkaiseminen muistuttaa meitä valinnoistamme? Voimmeko ajatella jokaisen klikkauksemme energiajalanjälkeä ja kuinka jokainen katko virtapiirissä pelastaa pienen osan maapalloamme?

Lisätietoa projektista löydät täältä.

Taiteilijan esittely:

Samir Bhowmikin praktiikka koostuu monialaisesta taiteellisesta työskentelystä sekä tutkimuksesta. Hän käsittelee työssään nyky-yhteiskunnan median, muistin ja ympäristön ongelmakohtia. Taiteessaan Bhowmik tutkii arkkitehtuurisia, infrastuktuurisia ja energisiä kiemuroita kulttuurisessa muistissa. Hänen viimeisin infrastruktuurinen performanssitaiteen projektinsa ‘Memory Machines’ (Muistikoneet) aukesi Helsingin keskuskirjasto Oodissa tammikuussa 2019 osana Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin organisoimaa projektia Library’s Other Intelligencies (Kirjaston tekoälyt).

Lisätietoa taiteilijasta löydät täältä.

Yhteistyössä: BF Artist Film Festival, JOB’D, Keru, MAA-Tila, M-Cult, Museum of Impossible Forms, Myymälä2, SOLU ja Trojan Horse Summer School.

The Pixelache Helsinki Festival 2019 - Breaking the Fifth Wall tukijat: Helsingin kaupunki, Nordisk Kulturkontakt, TAIKE, SKR Etelä-Pohjanmaa ja Seinäjoen Taidehalli.